Gra "Wiwat niepodległość" podsumowanie

Regulamin gry terenowej „WIWAT NIEPODLEGŁOŚĆ” organizowanej w ramach programu „Młodzi w Akcji”.

 

Gra propaguje tematykę z zakresu edukacji patriotycznej i niepodległościowej i jest skierowana do młodzieży klas VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Cele gry:

● upowszechnianie wśród młodzieży, treści z zakresu edukacji niepodległościowej,

● zwrócenie uwagi na pojęcie codziennego patriotyzmu,

● zachęcenie młodzieży do aktywności w zakresie poszukiwania bohaterów codzienności,

● rozwijanie u młodzieży umiejętności krytycznego myślenia, współpracy i odpowiedzialności,

● rozwijanie kompetencji kluczowych, czytelniczych i informatycznych.

1. Gra terenowa jest jednym z działań prowadzonych w ramach obchodów w 2018 roku jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości.

2. Gra realizowana jest przez młodzież i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka „ w Dąbrowie Górniczej przy współudziale Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.

3. Gra zostanie przeprowadzona w dniu 08 listopada 2018 r.

Zasady gry:

1. W grze miejskiej „WIWAT NIEPODLEGŁOŚĆ!” mogą wziąć udział drużyny składające się z trzech  uczniów reprezentujących swoje szkoły oraz jednego nauczyciela/opiekuna.

2. W skład drużyn mogą wejść uczniowie: klas VII-VIII szkół podstawowych i klasy III Gimnazjum oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych.

4. Każda drużyna zobowiązana jest przynieść ze sobą na grę zgody opiekunów uczestników na udział w grze i wykorzystanie wizerunku – wzory dokumentów zostaną przesłane pocztą elektroniczną do szkół przez organizatora.

5. Gra odbędzie się w na terenie kompleksu „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej – szkoła, muzeum, park militarny.

6. Zadaniem drużyn będzie odwiedzenie wszystkich punktów i wykonanie zadań zakresu tematycznego odpowiadającego celom gry, za które uczestnicy będą zbierać punkty.

7. Warunkiem przystąpienia drużyny do wykonania zadań na każdej stacji jest obecność wszystkich członków drużyny.

8. Ocenie będą podlegały zadania praktyczne oraz pytania qiuizowe

9. Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która w trakcie wyznaczonego czasu zgłosi się na metę i zbiorze najwięcej punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, drużyny czeka dogrywka.

10. Bezpośrednio po zakończeniu gry, na mecie, zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody i dyplomy za udział.

Zasady zgłaszania drużyn:

1. Zgłoszenie do gry jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu.

2. Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo na adres konkurs.sztygarkadg@gmail.com . Zgłoszenie  musi zawierać:

  • imiona i nazwiska uczestników
  • pełną nazwę reprezentowanej placówki,
  • imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do opiekuna
  • nazwę drużyny,
  • odpowiedź na pytanie - „ Czym jest dla nas codzienny patriotyzm?”.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 31 października 2018r.

3. Ilość drużyn biorących udział w grze jest ograniczona do 15.

4. Oceny zgłoszeń dokonają organizatorzy. Informacja o przyjęciu zespołu zostanie wysłana pocztą e-mail do dnia 5 listopada 2018.

 

Sposób i kryteria oceny konkursu:

1. Nad prawidłowością przebiegu gry oraz przyznawania punktów czuwać będzie komisja. Skład komisji zostanie podany podczas otwarcia gry.

2. Komisja będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, a w sprawach spornych będzie podejmowała decyzję większością głosów.

3. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

Galeria zdjęć: 
Back to Top